Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal
·        Soạn thảo văn bản, biểu mẫu theo yêu cầu của GĐKD, kiểm tra trước khi trình ký
·        Lưu trữ các kế hoạch, báo cáo, biên bản họp, tờ trình, chính sách của công ty
·        Lập và tổ chức các chương trình đào tạo cấp công ty
·        Tổng hợp, báo cáo doanh thu hàng ngày ở các cơ sở
·        Thống kê, phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các cơ sở 
·        Tổng hợp và báo cáo tình hình khách hàng, nhân sự, các chính sách, chương trình hoạt động ở các cơ sở
·        Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc