Java Developer

 • DLS Inc
 • Hanoi
 • 06/07/2021
Full time Other

Job Description

 • Phát triển các hệ thống nghiệp vụ backend cho hệ sinh thái thương mại điện tử của công ty;
 • Phân tích và tối ưu hóa thuật toán xử lý dữ liệu;
 • Tìm kiếm, nghiên cứu các công nghệ mới để hỗ trợ cho phát triển hoạt động thương mại điện tử.

Job Requirements

 • Thành thạo, hiểu biết sâu rộng Java Core.
 • Có kinh nghiệm sử dụng các framework Spring Boot, Strust, Hibernate.
 • Sử dụng thành thạo một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Mysql, Oracle, SQL Server.
 • Hiểu biết về web- service SOAP/Restful, chuẩn message JSON, OOP, XML, Design pattern, web server, Microservice/SOA/API.
 • Có kiến thức cơ bản về hệ thống, Network, OS (Window, Linux ..).
 •  Sử dụng thành thạo các IDE phát triển.
 • Sử dụng thành thạo các tool quản lý source code, quản lý công việc. (CI/CD: Jenkins, GIT, ANT)
 • Hiểu biết về cache (redis, memcache,..), MessageQueue (Rabbit, ActiveMQ..) là một lợi thế
 • Làm việc độc lập/theo nhóm. Có kỹ năng giao tiếp làm việc trong nhóm, các bộ phận liên quan.
 • Có khả năng tổng hợp phân tích đánh giá vấn đề/yêu cầu.
 • Có kinh nghiệm làm về các hệ thống thương mại điện tử, cổng thanh toán là một lợi thế.
 • Kỹ năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Salary

$1.500 - $2.000